§ 1 – Foreningen navn:

AQUARIUS – Foreningen for livsforståelse.

Foreningens hjemsted – Hjørring Kommune

§ 2 – Foreningens formål er at:

 • –  udbrede kendskabet til sammenhængen mellem krop, psyke og ånd
 • –  åbne op for tilværelsens spirituelle dimension
 • –  etablere et sted hvor mennesker kan blive til inspiration og glæde for hinanden
 • –  udveksle erfaringer om alternative muligheder indenfor sund levevis og personlig udvikling
 

§ 3 – Medlemmer:

Alle der kan tilslutte sig foreningens formål, kan optages som medlem ved betaling af kontingentet, som dækker perioden fra 1. august til 31. juli. Optagelse som medlem kan ske over hele året.

             

 

§4 – Bestyrelse:

 • Bestyrelsen består af 3 – 5 medlemmer som konstituerer sig selv med: En formand, en kasserer og en sekretær. Derudover vælges 2 revisorer og minimum 1 suppleant. Valget gælder for en 2 års periode.
 • Bestyrelsesmedlemmerne afgår efter tur. I lige år afgår 2, i ulige år de resterende. Genvalg er muligt. Revisorer og suppleant(er) vælges for ét år af gangen.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er fremmødt. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Suppleanter er velkommen til at deltage i bestyrelsesmøderne, men uden stemmeret.

 

§5 – Generalforsamling:

Generalforsamlingen afholdes én gang årligt. Så vidt muligt medio februar måned. Indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel og sker ved udsendelse af mail til medlemmerne, samt opslag på hjemmesiden og Facebook. Forslag til behandling skal være bestyrelsen i hænde, senest 20 dage før generalforsamlingen. Forslag skal fremgå af dagsorden. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Beslutning om foreningens opløsning eller ændring af vedtægterne, kræver dog, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for. Såfremt der er flertal for de fremsatte ændringsforslag, men forslaget ikke opnår 2/3 flertal af de stemmeberettigede medlemmer, skal bestyrelsen skriftligt med mindst 14 dages varsel indkalde til en ny generalforsamling, der skal afholdes inden 4 uger efter den første generalforsamling. Forslaget kan da vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmeberettigede medlemmer, uanset disses antal. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 • –  Valg af dirigent og referent
 • –  Formandens beretning
 • –  Fremlæggelse af regnskab
 • –  Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 • –  Fastsættelse af kontingent
 • –  Valg af bestyrelsesmedlemmer
 • –  Valg af revisor og suppleanter
 • –  Eventuelt

§6 – Ekstra ordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når ordinær generalforsamling eller bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom til bestyrelsen med angivelse af de forslag, der ønskes behandlet. Den ekstraordinære generalforsamling skal afholdes inden 4 uger efter begæringens modtagelse, og indkaldelse skal ske med mindst 14 dages varsel på samme måde som indkaldelse til ordinær generalforsamling. Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:
 • –  Valg af dirigent og referent
 • –  Indkomne forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
 • –  Eventuelt
Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ethvert medlem kan kræve skriftlig afstemning. Beslutning om vedtægtsændringer eller foreningens ophør kræver dog at mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for, samt at mindst halvdelen af de tilstedeværende medlemmer afgiver stemme. Ethvert medlem kan med skriftlig fuldmagt stemme for et andet medlem, dog max 2 fuldmagter pr. medlem.

 

§7 – Myndighed:

Generalforsamlingen er øverste myndighed. Formanden tegner foreningen udadtil og er sammen med den resterende del af bestyrelsen, ansvarlig for foreningens virke og økonomi i det daglige.

§8 – Kontingent:

Kontingent fastsættes på generalforsamlingen, opkræves årligt og betales inden 1. september. Et medlem der ikke har betalt kontingent, betegnes som udmeldt.

§9 – Regnskab:

Det i forvejen reviderede regnskab, fremlægges på de ordinære generalforsamlinger til almindelig godkendelse. Foreningens regnskab følger kalenderåret og går fra 1. januar til 31. december.

 

§10 – Protokol:

Over alle generalforsamlinger og bestyrelsesmøder udarbejdes protokol, som godkendes og underskrives af den samlede bestyrelse på det førstkommende møde. Dirigenten underskriver vedtægtsændringer.

 

§11 – Ophør:

Ved foreningens ophør, tilfalder et eventuelt overskud et velgørende formål efter bestyrelsens indstilling. Ophør kan kun besluttes på en ekstraordinær generalforsamling. Foreningen er oprindelig stiftet på generalforsamling den 26. marts 1996. Vedtægterne er ændret og godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 12. maj 1997.

Nærværende vedtægter er godkendt på ordinær generalforsamling den 14. februar 2017